Upptagande av kapitalandelslån

Såväl vinstandelslån som kapitalandelslån definieras som lån där räntan eller det belopp med vilket återbetalning ska ske helt eller delvis är beroende av utdelningen till aktieägarna, kursutvecklingen på bolagets aktier, bolagets resultat eller bolagets finansiella ställning.

Ett kapitalandelslån kan sägas vara en blandning av eget kapital och främmande kapital. För investeraren är lånet likt en aktie, eftersom kapitalandelslånets utveckling är knuten till bolagets utveckling. Däremot saknar finansiären inflytande i bolaget, vilket aktieägaren inte gör.MALLAR I UPPTAGANDE AV KAPITALANDELSLÅN
Protokoll från extra bolagsstämma - kapitalandelslån 2022
Villkor för kapitalandelslån 2022