Uppsägning av anställd pga arbetsbrist utan företräde till återanställning 2021

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en uppsägning av en anställd, på grund av arbetsbrist, när den anställde inte har företrädesrätt till återanställning.

Uppsägning av anställd på grund av arbetsbrist räknas som en saklig grund och behöver inte bara bero på dålig orderingång utan kan även vara att företaget t.ex. gör en omorganisation, flyttar delar av verksamheten till annan ort osv.

Om den anställde är fackligt anställd måste arbetsgivaren förhandla med facket enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Arbetsgivaren ska iaktta turordningsregler vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Företrädesrätt till återanställning gäller bara i 9 månader och endast för den som varit anställd hos arbetsgivaren i minst 12 månader de senaste tre åren.

När ska jag använda mallen?

Om företaget måste säga upp någon på grund av att det inte finns tillräckligt med arbete att utföra.

Vad ska jag tänka på?

Ibland finns det inte tillräckligt med arbetsuppgifter till en anställd. Då har ni rätt att säga upp personen i fråga. Det är ni själva som bedömer arbetsbristen och ni behöver inte bevisa någonting. Däremot har den anställde företrädesrätt till ny anställning inom sitt arbetsområde (om arbetsbristen blir kortvarig) om han varit anställd i företaget minst tolv månader under de senaste tre åren. Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägning skedde eller besked lämnades eller skulle ha lämnats och därefter till dess nio månader har förflutit från den dag då anställningen upphörde.

Den tidigare anställde måste anmäla sitt intresse till arbetsgivaren om han eller hon vill göra anspråk på sin företrädesrätt.

Om den anställda som sägs upp är fackligt ansluten måste ni MBL-förhandla. Det innebär i korthet att ni, på eget initiativ, ska kontakta den anställdes fackförening för förhandlingar om uppsägningen.

 • Uppsägningen ska innehålla uppgifter om arbetsgivaren och den anställde. Ni ska också ange vilken dag uppsägning sker (glöm inte uppsägningstidens längd) och att orsaken till uppsägning är arbetsbrist.
 • Ni ska också beskriva hur den anställde går tillväga om han vill få uppsägningen ogiltigförklarad, eller om han eller hon vill begära skadestånd.
 • Som arbetsgivare måste ni informera om företrädesrätten i uppsägningsbeskedet, eller senast en månad innan anställningen upphör.
 • Om det finns flera tidigare anställda med företrädesrätt hamnar den som arbetat längst i företaget först i turordningen. Om personerna i fråga har exakt lika lång anställningstid har den med högre ålder företräde.
 • Ange en kontaktperson på företaget. Skriv ut uppsägningen i två exemplar och se till att den anställde bekräftar att uppsägningen är mottagen.
 • Om ni säger upp fem eller fler måste ni kontakta Arbetsförmedlingen, som sätter in åtgärder mot den följande arbetslösheten.

Företrädesrätten gäller vid alla typer av anställningar.

(ID 1034)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista för turordningslista 2021
Checklista uppsägning pga arbetsbrist 2021
Tjänstgöringsbetyg neutral ton 2021
Tjänstgöringsbetyg starka rekommendationer 2021
Turordningslista vid arbetsbrist 2021
Uppsägning av anställd pga arbetsbrist med företrädesrätt till återanställning 2021