Uppdragsavtal 2023

Format: Word-mall (10 sidor)
Pris: 995 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett uppdragsavtal mellan en uppdragsgivare och en uppdragstagare.

Uppdragsavtalet ger ramarna för uppdraget genom att fastställa omfattning och form för utförandet av uppdraget. Ett bra uppdragsavtal hjälper till att förebygga missförstånd genom att vara klart och tydligt formulerat samtidigt som det är tillräckligt detaljerat för att beröra uppdragets viktiga punkter. DokuMeras mall för uppdragsavtal är utformat med detta i åtanke och låter dig enkelt anpassa avtalet till de specifika behov som uppdraget och andra förhållanden ger upphov till.

Uppdragsavtalet är formulerat både som ett fastprisavtal och ett löpande räkningsavtal. Klausuler behöver således strykas och/eller anpassas beroende på val av arvodesform.

När ska jag använda mallen?

Om ni vill skriva ett avtal mellan en uppdragsgivare och en uppdragstagare.

Vad ska jag tänka på?

När ni köper in en tjänst, eller är den part som blir inhyrd, är det bra att upprätta ett uppdragsavtal som reglerar förutsättningarna för uppdraget.

Två saker är helt avgörande för att ett uppdrag ska lyckas:

1. Båda parter vinner på uppdraget.

2. Parterna har en bra kommunikation och uppdaterar varandra om väsentliga saker som händer i uppdraget.

Tänk på följande när ni skriver ett uppdragsavtal

Formalia

Självklart ska formalia vara korrekt. Var noga med att företagsuppgifterna stämmer. Om avtalet innehåller definitioner, såsom Uppdraget, ska detta fastslås under definitioner. Ange också om det finns några bilagor, vilket exempelvis kan vara en specifikation av uppdraget

Uppdragets omfattning

Det viktigaste i ett uppdragsavtal är givetvis vad uppdraget går ut på. Förklara vad som ligger till grund för uppdraget, vad uppdraget går ut på, vilken omfattning det har och hur det ska genomföras. Besluta också om hur kommunikation ska ske mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren. Upprätta gärna en bilaga med en specifikation av uppdraget, annars har avtalet en tendens att bli väldigt långt.

Betalning

Hur ska uppdragstagaren få betalt? Det handlar inte bara om priset utan också om ersättning för kostnader, traktamenten och liknande. Detta är en känslig punkt, så reglera den noga från början. Bestäm också hur och när uppdragstagaren ska få betalt. Glöm inte momsen! Se till att ha med en klausul som reglerar dröjsmål med betalning.

Gör gärna en bakgrundskoll på uppdragstagaren innan ni kör igång.

Leverans- och uppdragstid

Besluta hur uppdraget ska avslutas. Det kan till exempel ske genom en slutrapport eller genom att alla tjänster har utförts. Var överens. Handlar det om löpande uppdrag anger du avtalstidens längd. Om uppdragstagaren inte hunnit med uppdraget i tid är det bra att ha en klausul som bestämmer vad som händer då. Ska uppdragsgivaren kunna begära ersättning?

Försäkringar

Vem ska vara ansvarig för vad och vem ska stå för försäkringarna? Vanligtvis har uppdragstagaren en ansvarsförsäkring med nödvändigt försäkringsbelopp. När ni anlitar någon kan ni be om att få se ett försäkringsbrev innan ni skriver på.

Överlåtelse av avtalet

Eftersom uppdragsgivaren vill åt uppdragstagarens färdigheter är överlåtelser normalt inte tillåtet.

Meddelanden och kommunikation

Kommunikation är a och o för ett lyckat uppdrag. Bestäm redan i avtalet hur kontakten ska ske och vem som är kontaktperson.

Sekretess

Precis som i alla avtal som innehåller flera företag är sekretessdelen väldigt viktig. Var noga med att uppdragstagaren håller tyst om företagshemligheter och att allt material lämnas tillbaka när uppdraget är avslutat. Bestäm också hur uppdragstagaren ska förvara konfidentiellt material. Reglera detta noga, och använd gärna standardformuleringar. Bestäm också hur länge sekretessen ska gälla efter avslutat uppdrag.

Vad händer om någon av parterna inte fullgör sina åtaganden?

Alla uppdrag går inte som de ska. Se därför till att på förhand bestämma vad som händer om en part inte fullgör sina åtaganden, och hur den icke-felande parten ska ersättas. Bestäm också vid vilka förutsättningar en part har rätt att häva (säga upp) avtalet.

Avtalets avslutande

I ett uppdragsavtal ska ni ange hur avtalet kan ändras och vad som händer vid en eventuell tvist. En vanlig anledning till tvist kan vara att uppdragstagaren har uppdrag hos två konkurrerande företag samtidigt. Avtalet skrivs ut i två exemplar och skrivs under av båda parter.

(ID 1305)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista upphovsrätt extern konsults arbete 2023
GANTT-schema 18 månader 2023
GANTT-schema 26 veckor 2023
Handlingsplan projekt 2023
Projektavtal 2023
Projektbudget 2023
Tidsåtgång projektaktiviteter 2023