Tvist i domstol

Vid tvist i domstol tar en tingsrätt upp ett ärende som parterna inte kunnat komma överens om själva, detta kallas då ett tvistemål. Tvistemålen är antingen dispositiva, d.v.s. sådana där förlikning är tillåten eller indispositiva, där parterna inte fritt kan disponera över det man tvistar om.

En normal kommersiell tvist där tvisteföremålets värde överstiger en miljon kronor tar ofta 2-4 år eller mer i tingsrätten och ytterligare ett par år i hovrätten. Innan tvisten slutligen avgjorts får man räkna med att det kan ta 5-9 år. Det blir på sikt också väldigt dyrt och därför är det att rekommendera att sätta in en skiljeklausul i ett avtal, då ett skiljeförfarande (skiljedom) är både tids- och kostnadseffektivare.UNDERKATEGORIER TILL TVIST I DOMSTOL
Borgen
Domstolsprocesser
Fullmakt
Förlikning