Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö är förhållandena för arbetstagare på en arbetsplats, både fysiskt och psykiskt. Fysisk arbetsmiljö är den omedelbara omgivningen:

- ljud, ljus, ventilation och klimat
- lyft och belastning
- arbetsställning
- pauser och raster

Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön, men även arbetstagaren har ett ansvar, till exempel att använda föreskriven skyddsutrustning. På arbetsställen där minst fem anställda arbetar regelbundet ska det finnas ett skyddsombud vars uppgift är att kontrollera arbetsmiljön och rapportera brister.

Arbetsmiljölagen reglerar arbetsmiljön på företaget och upprätthålls av Arbetsmiljöinspektionen (AI) och Arbetsmiljöverket (AV).MALLAR I SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE
Arbetsmiljöhandbok 2021
Arbetsmiljöplan 2021
Arbetsmiljöpolicy 2021
Arbetsmiljöpolicy Engelsk 2021
Behandlingsöverenskommelse rehab 2021
Blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter 2021
Checklista - Arbetsgivarens skyldigheter vid värme och kyla på arbetsplatsen 2021
Checklista – Hantering av kemikalier på arbetsplatsen 2021
Checklista användning av truck 2021
Checklista arbetsgivares hantering av näthat 2021
Checklista arbetsmiljö och användning av maskiner 2021
Checklista arbetsmiljö och introduktion av nyanställd 2021
Checklista arbetsplatsolycka 2021
Checklista bildskärmsarbete 2021
Checklista distansarbete och arbetsmiljö 2021
Checklista dödsfall anställd 2021
Checklista ensamarbete 2021
Checklista minderåriga på arbetsplatsen 2021
Checklista Riskbedömning och handlingsplan arbetsmiljö 2021
Checklista skyddsombud 2021
Checklista systematiskt arbetsmiljöarbete 2021
Delegering av arbetsuppgifter förenade med ansvar 2021
Delegering av arbetsuppgifter förenade med ansvar Engelsk 2021
Delegeringshandling arbetsmiljö 2021
Dokumentation årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021
FK 9210 Arbetsskadeanmälan
Försäkran att följa arbetsmiljöplan 2021
Instruktion skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2021
Kontrollpunkter inför användning av truck 2021
Måldokument arbetsmiljö 2021
Personalenkät 2021
Policy för undvikande av höga ljud och störningar i kontorslandskap 2021
Processbeskrivning systematiskt arbetsmiljöarbete 2021
Protokoll - systematiskt arbetsmiljöarbete för skolor 2021
Protokoll för egenkontroll - trycksatta anordningar 2021
Protokoll skyddsrond arbetsbelastning 2021
Protokoll skyddsrond arbetstid 2021
Protokoll skyddsrond digital arbetsmiljö 2021
Protokoll skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2021
Protokoll skyddsrond kränkande särbehandling 2021
Rapportering av olycksfall och tillbud 2021
Returneringshandling arbetsmiljö 2021
Riskbedömning - användning av truck 2021
Riskbedömning och handlingsplan - arbetsmiljö 2021
Riskbedömning och handlingsplan - maskin 2021
Riskbedömning och handlingsplan kemiska risker 2021
Riskbedömning och handlingsplan vid förändringar i verksamheten 2021
Riskbedömning och åtgärdsplan - allmän skyddsrond kontor 2021
Riskbedömning och åtgärdsplan - arbetsskador och tillbud 2021
Riskbedömning och åtgärdsplan - arbetsställningar och arbetsrörelser 2021
Riskbedömning och åtgärdsplan - bilkörning 2021
Riskbedömning och åtgärdsplan - ensamarbete 2021
Riskbedömning och åtgärdsplan - introduktion av nyanställd 2021
Riskbedömning och åtgärdsplan - sexuella trakasserier 2021
Skyddsombudspolicy 2021
Trafiksäkerhetspolicy 2021
Årshjul Arbetsmiljö 2021
Översikt arbetsmiljö 2021