Styrelsearbete

Styrelsearbete utförs av en grupp valda ledamöter som utövar ledningen i företag, föreningar, stiftelser etc. I aktiebolag ansvarar VD:n för den löpande, operativa verksamheten. Styrelsen däremot ansvarar för bolagets organisation och förvaltning vilket betyder att styrelsen är ansvarig mot intressenterna för allt som händer bolaget.

Styrelsen arbetar efter en skriftlig arbetsordning och får information genom rapporter, VD-brev etc. Därefter ska de sedan utforma verksamhetens inriktning och mål. Styrelsen väljs normalt av bolagsstämman och ska ha minst tre ledamöter, i privata bolag räcker det med en eller två.