Självskattning - Utvärdera din självkänsla 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 425 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utvärdera din självkänsla.

Rosenbergs test är ett etablerat psykometriskt test som mäter graden av självkänsla genom tio påståenden bestående av negativa och positiva känslor gällande självet. Testet besvaras på en likertskala som är graderad från ett till fyra där de fyra alternativen motsvarar: ”instämmer inte alls”, ”instämmer inte, ”instämmer” och ”instämmer helt”. Då deltagaren ”inte instämmer alls” tilldelas poängen ett och då deltagaren ”instämmer helt” tilldelas poängen fyra. Hälften av frågorna är omvända och för dem gäller det motsatta.

Ett högt värde på testet indikerar en hög grad av självkänsla och ett lågt värde indikerar en låg grad av självkänsla. När resultatet på testet beräknas summeras värdena på respektive påstående och detta ger en totalsumma som kan variera mellan 10 och 40 poäng. Deltagare vars testresultat hamnar inom spannet 25 till 35 poäng anses inneha en normal nivå av självkänsla, medan deltagare som hamnar på en lägre poäng än 25 anses ha en låg grad av självkänsla. De deltagare som hamnar över 35 poäng anses ha en hög grad av självkänsla.

Fördelar med hög självkänsla är att det förbättrar initiativförmågan och gör individer mer öppna för nya erfarenheter. Det har även en stark koppling till glädje, lycka och andra positiva känslor. Hög självkänsla ökar uthålligheten, och med det menas att individer med hög självkänsla klarar misslyckanden vid upprepande tillfällen utan att slås ned av detta. Individer med hög självkänsla är mindre känsliga för negativ kritik, främst om kritiken inte stämmer överens med deras positiva självbild. Hög självkänsla gör att individer är tryggare med att tala inför grupp och även att kritisera grupper, individer och beteenden.

(ID 5104)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn