Samäganderättsavtal

Samäganderätt regleras i samäganderättslagen (1904:48) och innebär att två eller fler, gemensamt äger en egendom. Sådana fall kan uppkomma genom exempelvis arv, gåva eller genom gemensamt förvärv av egendomen.

Varje åtgärd som skall göras med den samägda egendomen kräver samtliga delägares godkännande. Undantaget från denna regel är nödvändiga och brådskande åtgärder. Kan delägarna inte enas om hur egendomen ska förvaltas kan rätten, på begäran av någon av delägarna, utse en god man. Var och en av delägarna kan också begära att de övriga ska lösa ut denne och om så inte sker, kräva att egendomen säljs.

Ett samäganderättsavtal upprättas skriftligen och reglerar frågor mellan delägare om förvaltningen av egendomen.MALLAR I SAMÄGANDERÄTTSAVTAL
Ansökan om försäljning av samägd egendom 2023
Ansökan om god man för förvaltning av samägd egendom 2023
Yttrande - synnerliga skäl för anstånd 2023