Risk- och konsekvensanalys informationssäkerhet 2023

Format: Excel-mall (28 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en övergripande sammanställning av de hot och risker som kan påverka företagets affärsverksamhet, om de inträffar.

Sådana oönskade händelser eller serie av händelser kan bero på misslyckade eller icke ändamålsenliga interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Dessa incidenter ingår i det operativa riskområdet.

Du arbetar dig förslagsvis igenom samtliga sju delriskområden inom det operativa riskområdet. För varje delriskområde identifierar du risker, det vill säga tillstånd eller händelser som kan hota och skada företagets affärsverksamhet. För varje identifierad risk bedömer du sedan sannolikheten att detta inträffar samt värderar hur allvarliga konsekvenser detta kan medföra i företagets affärsverksamhet. Du får då ett värde för den praktiska risken. Detta riskvärde kan sedan aggregeras genom att använda samma mall för samtliga affärsområden. Du får då ett aggregerat värde som visar företagets samlade riskbild inom det operativa riskområdet.

(ID 3218)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ordlista informationssäkerhet 2023
Processbeskrivning operativ risk 2023