Revisorsyttrande enl 14 kap 10 § ABL (Kvittningsemission) 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande enligt 14 kap. 10 § ABL (kvittningsemission).

Förslaget om kvittningsemission ska kompletteras med en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse för bedömningen av emissionsvillkoren rörande kvittningsrätt. Redogörelsen ska granskas av en eller flera revisorer. Ett yttrande över granskningen, undertecknat av revisorn eller revisorerna, ska fogas till förslaget.

Revisor som avses i andra stycket ovan ska vara auktoriserad eller godkänd eller vara ett registrerat revisionsbolag. Om inte annat framgår av bolagsordningen, ska revisorn utses av bolagsstämman. Om någon särskild revisor inte är utsedd, ska granskningen i stället utföras av bolagets revisor.

Mallen som DokuMera har upprättat uppfyller alla lagstadgade krav och kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information.

(ID 3836)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn