Protokoll styrelsemöte Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll på engelska från ett styrelsemöte i ett aktiebolag med två till tio personer närvarande på mötet.

Vid styrelsemötet träffas hela styrelsen för att diskutera företagets verksamhet, resultat, framtid etc.

Enligt aktiebolagslagen måste ett skriftligt protokoll föras över mötet. I protokollet ska de beslut som styrelsen har fattat antecknas. Protokollet ska undertecknas av den som har varit protokollförare. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Om styrelsen har flera ledamöter, ska det justeras även av en ledamot som utses av styrelsen. Ett noga fört protokoll är av stor vikt, bl.a. är det till stor hjälp för dem som inte närvarat. Det underlättar även vid godkännande av föregående protokoll. Vid en eventuell tvist om hur styrelsen agerat är det protokollet som gäller.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

Specifikation

  • Protokoll styrelsemöte Engelsk 2024
  • 3250
  • 1,31
  • 2
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider