Protokoll från extra bolagsstämma - Bemyndigande till styrelsen 2020

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll från en extra bolagsstämma som ska fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut i vissa frågor. Mallen är avsedd för privata aktiebolag.

Styrelsen kan ge förslag till bolagsstämman om bemyndigande. Det ger styrelsen möjlighet att under det aktuella året fatta beslut som rör emission i flertalet olika former och där frånsteg från företrädesrätten medges. Emissionen får dock, enligt bemyndigandet, högst motsvara en utspädning av 10 %. Detta bemyndigande innebär alltså att beslut i dessa frågor får fattas av styrelsen i stället för bolagsstämman.

Enligt 7 kap. 48 § ABL ansvarar ordföranden för att protokoll förs vid bolagsstämman. I protokollet ska dag och ort för bolagsstämman antecknas samt vilka beslut som bolagsstämman har fattat. Om ett beslut har fattats genom omröstning, ska det i protokollet antecknas vad som har yrkats och utfallet av omröstningen. Röstlängden ska tas in i eller läggas som en bilaga till protokollet. Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet, och av minst en justeringsman som bolagsstämmanhar utsett. Om ordföranden eller protokollföraren ensam eller de två tillsammans företräder samtliga aktier i bolaget, behövs inte någon justeringsman.

Denna mall består av ett förskrivet protokoll som är avsett att användas på en extra bolagsstämma där beslut om bemyndigande för styrelsen ska fattas.

(ID 3692)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn