Policy mot diskriminering Engelsk 2021

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 670 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy mot diskriminering på engelska.

Alla företag är skyldiga att arbeta förebyggande mot diskriminering. En policy mot diskriminering (även kallat diskrimineringspolicy) är ett steg på vägen.

Diskriminering enligt lagens mening är enkelt uttryckt när någon missgynnas eller kränks och det har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder. Lagen har identifierat sex olika typer av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier samt instruktioner att diskriminera.

Ta hjälp av DokuMeras mall Policy mot diskriminering så har du redan kommit en bra bit på vägen. Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

(ID 5315)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn