Personuppgiftsbehandling i vårdsektorn

Inom vårdsektorn gäller särskilda bestämmelser för behandling av personuppgifter, vilka bland annat framgår av patientdatalagen. Reglerna ställer höga krav på dig som vårdgivare att vidta långtgående säkerhetsåtgärder till skydd för personuppgifterna.

I den här kategorin kan du läsa mer om dina skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och patientdatalagen.



MALLAR I PERSONUPPGIFTSBEHANDLING I VÅRDSEKTORN
Checklista behovs- och riskanalys 2023
Checklista hantering av patientjournaler 2023
Checklista ledningssystem vårdgivare 2023
Checklista personuppgiftsbehandling i vårdsektorn 2023
Checklista sammanhållen journalföring 2023
Checklista systematisk logguppföljning 2023
Meddelande information om sammanhållen journalföring 2023