Personliga förhållanden

En uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad. Om uppsägningen beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen, får den inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till antingen mer än två veckor innan underrättelse lämnades eller, om någon sådan underrättelse inte lämnats, två veckor före tidpunkten för uppsägningen.

Vidare är arbetsgivaren skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de omständigheter som åberopas som grund för uppsägningen. Uppgiften skall vara skriftlig, om arbetstagaren begär det.

Exempel på situationer där en uppsägning på grund av personliga förhållanden kan åberopas är vid:
- Misskötsamhet
- Samarbetssvårigheter
- Onykterhet
- Sjukdom
- Brottslighet
- Konkurrerande verksamhet