Permittering

Med permittering avses att arbetsgivaren tillfälligt befriar sina arbetstagare från arbete utan att anställningen upphör. Detta kan exempelvis ske när ett företag producerar mer än vad som faktiskt säljs.

Det är viktigt att komma ihåg att en arbetstagare som permitteras har rätt till samma lön och andra anställningsförmåner som om arbetstagaren hade fått behålla sina arbetsuppgifter. Detta gäller dock inte om permitteringen är en följd av att arbetet är säsongbetonat eller av andra skäl inte är sammanhängande till sin natur.MALLAR I PERMITTERING
Avtal om korttidspermittering 2023
Besked om permittering 2023
Checklista korttidspermittering 2023