Pantsättning

Vid pantsättning lämnas en sak, ett värdepapper m.m., som säkerhet för en fordran. En panthavare är den som har tagit emot en pant (vanligtvis borgenär) och en pantsättare är den som äger det som pantsatts (vanligtvis gäldenär). Pantsättningen består av två moment:

- Ett fordringsavtal måste finnas.
- Ett pantavtal ska träffas.
- Om gäldenären inte betalar sin skuld, kan borgenären sälja panten och betala eventuellt överskott till pantsättaren.

Det finns olika former av pant:
- Handpant, som omfattar lös egendom.
- Underpanträtt, som handlar om fast egendom (fastighetsinteckning) eller lös egendom av större storlek, t.ex. fartyg eller flygplan.

När ett företag pantsätts kallas det företagsinteckning.