Värdering

Ordförklaring

Värdering innebär att ett objekts värde uppskattas efter att det har granskats.

Kategorier

Värde

Underkategorier

Bevisvärdering, Företagsvärdering, Lagervärdering, Värderingsintyg