Utfäst kapital

Ordförklaring

Kapital som en investerare åtagit sig att tillskjuta över en bestämd tidsperiod.