Utestående tillgodohavande

Ordförklaring

Utestående medel, t.ex. fordringar.

Kategorier

Upplupen intäkt, Fordran