Upplupen intäkt

Ordförklaring

Intäkt som inte bokförts och inte betalts, men som utgör en intäkt för året.

Underkategorier

Utestående tillgodohavande

Relaterade mallar

1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2019

1750 Upplupna hyresintäkter 2019

1799 Observationskonto 2019