Understödsstiftelse

Ordförklaring

Personalstiftelse vars ändamål är att lämna understöd till de anställda vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall.

Kategorier

Stiftelse