Tomtrörelse

Ordförklaring

Näringsverksamhet som huvudsakligen består i försäljning av mark för bebyggelse. Tomtrörelse kan vara kvalificerad eller enkel. Kvalificerad tomtrörelse föreligger när någon säljer byggnadstomter från en fastighet som uppenbarligen har förvärvats för att ingå i yrkesmässig markförsäljning. I fall där detta inte från början står klart finns det schablonregler som anger när enkel tomtrörelse anses ha uppkommit. Enligt schablonen är det i princip antalet avyttrade tomter under en viss tidsperiod som har betydelse.

Kategorier

Mark

Underkategorier

Kvalificerad tomtrörelse, Enkel tomtrörelse