Täckning

Ordförklaring

Förmåga att möta vissa ekonomiska förpliktelser, dvs. summan av tillgångarna är lika med eller överstiger fordringarna (skulderna).

Kategorier

Tillgång, Fordran

Relaterade mallar

Checklista minskning aktiekap förlusttäckning 2020

Styrelsens förslag till minskning av aktiekapital (Ej återbetalning till aktieägare) 2020

Revisorsyttrande enl 26 kap 3 § ABL (Byte av bolagskategori) 2020