Revisor

Ordförklaring

Person vars uppgift är att granska hur styrelsen sköter den ekonomiska redovisningen i en organisation. Syftet med revisionen är att tillvarata bl a ägarnas, medlemmarnas, anställdas och utomstående intressenters intressen.

Underkategorier

Revidera, God revisionssed, Resvisorsintyg

Relaterade mallar

Protokoll från extra bolagsstämma - Ny revisor 2020

Kallelse till årsstämma (Publikt, Euroclear med byte av revisor) 2020

Revisorsyttrande enl 13 kap 6 § ABL (Nyemission) 2020

Revisorsförsäkran gällande lämnad revisionsberättelse 2020