Revisionsberättelse

Ordförklaring

Skriftligt utlåtande från revisor efter att denne granskat bolagets årsredovisning.

Kategorier

Revision, Årsredovisning

Underkategorier

God revisionssed

Relaterade mallar

Revisorsförsäkran gällande lämnad revisionsberättelse 2020

Slutredovisning likvidation 2020