Retentionsrätt

Ordförklaring

En borgenärs rätt att kvarhålla egendom, som tillhör gäldenären, men som finns i borgenärens besittning. Retentionsrätten är förenad med en försäljningsrätt.