Realvärde

Ordförklaring

1. En tillgångs faktiska realisationsvärde eller en tillgångs värde med hänsyn till inflationen. 2. Realvärde för en köpoption är det underliggande instrumentets marknadspris minus lösenpriset. För en säljoption är realvärdet lösenpriset minus marknadspriset på det underliggande instrumentet. Realvärdet kan som lägst vara noll.

Kategorier

Option