Rättspraxis

Ordförklaring

Domstolar och vissa andra myndigheters avgöranden. Deras prejudikatbildande genom de avgöranden de lämnat.

Kategorier

Prejudikat