Rättskraft

Ordförklaring

En egenskap som sägs tillkomma ett avgörande som träffats av domstol och som vunnit laga kraft. Det innebär att ny rättegång inte kan föras beträffande det som bestämts genom det rättskraftiga avgörandet (domen).

Kategorier

Dom

Underkategorier

Res judicata