Promemoria

Ordförklaring

Promemoria är latin och betyder "för minnet". En promemoria är en skriftlig handling som kortfattat och sammanfattande behandlar ett avgränsat ämne. Promemoria kallas ofta för PM.