Principalansvar

Ordförklaring

Ansvar för annans skadeståndsskyldighet gentemot tredje man.

Underkategorier

Arbetsgivaransvar