Post för post-principen

Ordförklaring

Redovisningsprincip som innebär att varje delpost skall värderas var för sig. Undantag från principen finns när det gäller mer homogena varugrupper såsom varulager eller aktier som innehavs i syfte att sprida risker med likvida medel.

Relaterade mallar

Intäktsbudget tvåårig 2020

Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2020

Avsiktsförklaring förvärv (Letter of intent) Engelsk 2020

Anställningsintyg 2020