Post för post-principen

Ordförklaring

Redovisningsprincip som innebär att varje delpost skall värderas var för sig. Undantag från principen finns när det gäller mer homogena varugrupper såsom varulager eller aktier som innehavs i syfte att sprida risker med likvida medel.

Relaterade mallar

Intäktsbudget tvåårig 2019

Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2019

Avsiktsförklaring förvärv (Letter of intent) Engelsk 2019

Anställningsintyg 2019