Plan- och bygglagen (PBL)

Ordförklaring

Lag som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande.

Underkategorier

Varsamhetskrav