Personlig konkurs

Ordförklaring

En person kan sättas i personlig kurs antingen genom egen ansökan eller efter ansökan av en borgenär. Den som försatts i konkurs förlorar rätten att fritt förfoga över sin egendom under konkursen. Tingsrätten utser istället en konkursförvaltare som går igenom vilka tillgångar och skulder som finns. Därefter ska tillgångarna säljas för att så täcka skulderna, med undantag för de tillgångar som utgör beneficium. Personen har under denna tid ingen egen kontroll över sin ekonomi. Efter konkursen är skulderna dock kvar och måste betalas av. Alternativet till konkurs för privatpersoner är lagreglerad skuldsanering.

Relaterade mallar

Bevakningsinlaga i konkurs 2020

Bevakningsinlaga i konkurs Efterbevakning 2020

Checklista inför ansökan om konkurs efter betalningsanmaning jml 2 kap 9 § konkurslagen 2020

Kontrollbalansräkning 2020