Penningmarknaden

Ordförklaring

Räntemarknad med värdepapper som har löptider understigande ett år. Marknaden består av banker och andra finansinstitut som tar emot kortfristig inlåning och ger kortfristig utlåning, från en dag upp till ett år.