Passivitetsverkan

Ordförklaring

Verkan av att en person som har en rätt underlåter att inom rimlig tid vidta en åtgärd för att bevara denna rätt.