Omsättningstillgångar

Ordförklaring

De tillgångar som är avsedda att omsättas (försäljas eller förbrukas) i verksamheten inom kortare tid, som t.ex. varulager, kassa, bank, plusgiro, kundfordringar, pågående arbeten kallas omsättningstillgångar. Omsättningstillgångarna är inte är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. De redovisas på balansräkningens tillgångssida.

Kategorier

Tillgång

Underkategorier

Lägsta värdets princip (LVP)

Relaterade mallar

1511 Kundfordringar 2020