Nyckeltal

Ordförklaring

Dessa är relationstal, eller jämförelsetal, som mäter ett företags ekonomiska situation. Utifrån dessa kan beslut tas för att förbättra företagets ställning, eller företagets värde framräknas. Viktiga nyckeltal är t.ex. soliditet, likviditet, räntabilitet, vinst per aktie, förädlingsvärde och självfinansieringsgrad.

Kategorier

Redovisning

Underkategorier

Personalkostnad per anställd, Substansvärdets andel av sysselsatt kapital, Lageravkastning, Lageromsättningshastighet (LOH), Omsättningsförändring, Omsättningshastighet sysselsatt kapital, Andel eget kapital, Andel riskbärande kapital, Benchmarking, Eget kapital per aktie, Debiteringsgrad, Soliditet, Nettoomsättning

Relaterade mallar

Nyckeltalsrapport Ekonomi 2023

Du Pont-analys totalt kapital 2023

Styrelsens rapportschema 2023

Resultatsimulering bidragsanalys 2023