Nybyggnadskarta

Ordförklaring

Nybyggnadskarta är underlag för situationsplanen vid bygglovansökan och visar hur fastigheten får bebyggas, vatten- och avloppsanslutningar mm. upprättas av kommunen vid bygglovsprövning. Nybyggnadskartan visar fastighetens mått, gränser för byggnadsrätt, servitut och VA-ledningars lägen m.m. Kommunen har en skyldighet att tillhandahålla nybyggnadskarta för fastigheter inom område där bygglov behövs.

Kategorier

Primärkarta, Byggnadslov

Underkategorier

Enkel nybyggnadskarta