Kvittningsemission

Ordförklaring

Kvittningsemission innebär att nya aktier emitteras i syfte att dessa ska kvittas mot skulder som företaget har. Detta innebär att fordringsägaren får betalt i aktier i stället för kontanta medel.

Kategorier

Emission