Krav

Ordförklaring

Begreppet krav är synonym med begäran, villkor, förutsättning, anspråk. Begreppet används för att klargöra vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en part ska ingå ett avtal eller vidta en handling, dvs. vilka krav som måste vara uppfyllda.

Underkategorier

Varsamhetskrav, Kravspecifikation, Aktsamhetskrav, Avkastningskrav, Kravbrev, Inkassokrav