Kostnad

Ordförklaring

Utgift som är hänförd till en viss period (periodiserad). Utgifterna är anskaffningsvärdet på de resurser ett företag har använt under en viss period.

Kategorier

Redovisning

Underkategorier

Rörelsekostnader, Marginalkostnad, Alternativkostnad, Arbetskraftskostnad, Kostnader

Relaterade mallar

Resultatsimulering totalanalys 2020

Resultatsimulering bidragsanalys 2020

Mässbudget 2020

Konferensprogram 2020