Kostnad

Ordförklaring

Utgift som är hänförd till en viss period (periodiserad). Utgifterna är anskaffningsvärdet på de resurser ett företag har använt under en viss period.

Kategorier

Redovisning

Underkategorier

Rörelsekostnader, Marginalkostnad, Alternativkostnad, Arbetskraftskostnad, Kostnader

Relaterade mallar

Resultatsimulering totalanalys 2019

Resultatsimulering bidragsanalys 2019

Mässbudget 2019

Konferensprogram 2019