Kortfristiga fordringar

Ordförklaring

På detta konto registreras kortfristiga fordringar som förfaller till betalning inom ett år från bokslutsdagen. Exempel på kortfristiga fordringar är kundfordringar, fordringar hos koncernföretag, övriga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Kategorier

Fordran

Relaterade mallar

1689 Övriga kortfristiga fordringar 2019

1661 Kortfristiga fordringar hos moderföretag 2019

1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer 2019

1686 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 2019