Kort position

Ordförklaring

En position som baseras på ett antagande att tillgången kommer att förlora värde. Ofta tas positionen genom att låna tillgången, t.ex. en aktie och sälja den direkt för att senare köpa, och lämna tillbaka den. Differensen utgör i detta fall vinsten.

Kategorier

Lång position, Börshandel