Konsolideringsgrad

Ordförklaring

Ett mått på värdet av ett bolags samlade tillgångar i förhållande till bolagets samtliga åtaganden. Till exempel ett pensionsbolag förmåga att utbetala inbetalda premier samt den fastställda återbäringen.