Koncernbidrag

Ordförklaring

Inom en koncern kan vinster och förluster utjämnas mellan moderbolag och dotterbolag och därigenom betala mindre skatt. Koncernbidragen kan också ha karaktären av aktieägartillskott eller jämställas med utdelning. Med koncernbidrag avses därför inte en ersättning som är en utgift för givaren för att förvärva eller bibehålla inkomster. För att få erhålla/lämna koncernbidrag måste moderbolaget äga minst 90 % av aktierna i dotterbolaget, samt att lämnande och mottagande bolag måste ha existerat i koncernen vid ingången av räkenskapsåret.