Kommunikationsprincipen

Ordförklaring

Principen om att den som betungas av ett beslut genom myndighetsutöving ska ha fått tillfälle att yttra sig i saken. Principen kallas även för kontradiktionsprincipen vid domstolsärenden.