Kommunalskatt

Ordförklaring

Kommunalskatt är i sådan skatt som tas ut av kommuner eller landsting för att finansiera den kommunala verksamheten.

Underkategorier

Nettodriftskostnader