Kommissionen

Ordförklaring

Formellt Europeiska gemenskapernas kommission. EU-kommissionen är den verkställande makten inom Europeiska unionen. Kommissionen består av 27 kommissionärer, en från varje EU-medlemsstat. Kommissionens roll inom EU kan på många sätt liknas vid en stats regering. Dess främsta roller är att föreslå nya lagar och se till så att de verkställs.

Kategorier

EU